Algemene Voorwaarden Speulenderwies

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen “Speulenderwies”, hierna ook “de opdrachtnemer”, en de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Speulenderwies opdracht geeft of heeft gegeven, hierna “de opdrachtgever”.
2. Als overeenkomst worden aangemerkt alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot door opdrachtnemer voor opdrachtgever te organiseren activiteiten.
3. Indien de opdrachtgever een maatschap, vennootschap of rechtspersoon is, zijn algemene voorwaarden van opdrachtgever niet op de overeenkomst van toepassing.

Artikel 2: Aantal deelnemers, Garantieaantal en Wijzigingen
1. Speulenderwies organiseert begeleide activiteiten en catering. Het minimum en maximum aantal deelnemers staat per activiteit vermeld op de site www.speulenderwies.nl, tenzij anders is overlegd.
2. Opdrachtgever dient bij het verstrekken van de opdracht aan te geven voor hoeveel personen de activiteiten dienen te worden georganiseerd, met inachtneming van lid 1.
3. Speulenderwies hanteert een garantieaantal van 75% van het aantal personen dat bij het verstrekken van de opdracht is opgegeven. Dit garantieaantal wordt minimaal in rekening gebracht.
4. Wijzigingen in het aantal personen:
a. Wijzigingen waarbij het aantal personen lager is dan het opgegeven aantal, maar hoger dan het garantieaantal, kunnen tot 7 dagen van te voren zonder financiële consequenties doorgegeven worden. Het gewijzigde aantal personen wordt dan in rekening gebracht.
b. Indien tot 7 dagen van te voren een aantal wordt doorgegeven dat lager ligt dan het garantieaantal, blijft het garantieaantal van kracht.
c. Binnen 7 dagen kunnen er geen wijzigingen in het aantal personen worden doorgegeven zonder financiële consequenties, uitzonderingen daargelaten (sterfgeval, ernstige gebeurtenissen). Wel in overleg met Speulenderwies.
d. Gaat het om een wijziging van het aantal personen boven het opgegeven aantal, dan wordt het aantal personen boven het opgegeven aantal ook in rekening gebracht.

Artikel 3: Betaling
1. Betaling dient te geschieden per bank of per giro of contant in geldige Nederlandse valuta.
2. Bij betaling per bank of giro dient 8 dagen na ontvangst van de factuur 100% van het overeengekomen bedrag te zijn voldaan op rekening van Speulenderwies. Indien niet voor aanvang van de activiteiten 100% van het overeengekomen bedrag per bank of giro is voldaan, dient na overleg contant te worden betaald.
3. Contante betaling dient plaats te vinden op de dag van en direct na afloop van de door Speulenderwies georganiseerde activiteiten, tenzij anders is overeengekomen.
4. Indien binnen 14 dagen na afloop van de activiteiten geen betaling heeft plaatsgevonden, is er sprake van verzuim en is Speulenderwies gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
5. Kosten die Speulenderwies dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de vordering. Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

Artikel 4: Annuleren

Bij annulering binnen 48 uur voor de gereserveerde opdracht bedraagt deverschuldigde vergoeding 90% van het totale bedrag.
Bij 2 tot 14 dagen: 75% en bij meer dan 14 dagen 50% van het totale bedrag, met een minimum
van € 50,-.

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever en deelnemer en uitsluiting aansprakelijkheid Speulenderwies:
1. Deelnemers zijn verplicht persoonlijke omstandigheden, welke deelname aan de activiteiten kunnen bemoeilijken te melden. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
2. Deelname geschiedt op eigen risico. Niet meedoen aan bepaalde onderdelen zal geen nadelige gevolgen hebben op het wedstrijdverloop.
4. Speulenderwies en haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, direct of indirect, van of aan goederen van deelnemers.
5. Het arrangement vindt ook bij slecht weer plaats, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt, of het dusdanig slecht weer is dat de veiligheid van de deelnemer(s) in gevaar komt. Speulenderwies zal in dit geval zijn best doen om een passende oplossing te vinden.