Recreatiehoeve Speulenderwies
Algemene voorwaarden voor het huren van een Solex of Kickbike (S-K):
  • Onder verhuurder wordt verstaan de organisatie “Recreatiehoeve Speulenderwies”.
  • Onder huurder wordt verstaan ondergetekende:
Ondergetekende (huurder) verklaart hierbij, onderstaande voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan:
Artikel 1
De huurder wordt geacht de SoleX of Kickbike in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de
S-K in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een eenmalig borgformulier te worden getekend. Dit formulier krijgt u terug na de huurperiode, als de S-K in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt. Tevens dient de huurder, als daarom wordt gevraagd door de verhuurder, een geldig Nederlands legitimatiebewijs achter te laten, deze krijgt u na de huurperiode terug.
Artikel 2
De huurder verklaart dat hij/zij, bij het huren van een SoleX, minimaal 21 jaar is en in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs categorie A, B of AM.
Artikel 3
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde S-K toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden.
Artikel 4
De verhuurder is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoedingen met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van de verhuurder op aanvullende schadevergoedingen.
Artikel 5
De verhuurder is te alle tijde gerechtigd om de gehuurde S-K naar vermeend misbruik in te nemen.
Artikel 6
Voor en tijdens de toertocht wordt er geen alcoholische drank genuttigd. Alle schade al dan niet veroorzaakt door het gebruik van alcohol is voor rekening van de huurder.
Artikel 7
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de S-K, daar deze door de verhuurder niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.
Artikel 8
De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde S-K verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.
Artikel 9
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde S-K aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
Artikel 10
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.
Artikel 11
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
  1. De trottoirbanden op en af te rijden
  2. Met de S-K tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen of op onverharde wegen te rijden
  3. Eén of meerdere personen te vervoeren op SoleX of Kickbike.
  4. Op de SoleX te zitten als hij op de standaard staat en fanatiek te fietsen tijdens de toertocht
Artikel 12
Het huren van een S-K geschiedt op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.
Let op:
Op kleding en/of schoeisel kunnen olie en/of vetvlekken komen houdt hier rekening mee!!